Czy 26 iNET Meeting będzie bezpieczny?

Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów i klientów to w tym momencie rzecz najważniejsza. Nie wyobrażamy sobie organizacji konferencji w warunkach, które narażałyby nasze zdrowie, dlatego stosujemy się do szeregu zaleceń i obostrzeń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Trudna sytuacja związana z Pandemią zmusiła nas wszystkich do pewnych ograniczeń. Decyzja o przesunięciu naszego wydarzenia na wrzesień była konieczna, nie tylko ze względu na obostrzenia rządu, ale przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Podczas organizacji eventu wzięliśmy pod uwagę możliwości hotelu związane z kompleksowym wdrożeniem działań zapobiegających COVID-19. Głównym kryterium był wybór odpowiedniego hotelu, w którym uda się zachować odstępy między poszczególnymi uczestnikami min 2,5 mkw oraz który pomieści wszystkich uczestników w jednym miejscu bez potrzeby przemieszczania się w ciasnych busach kursujących między hotelami. Pozwoli to na większą kontrolę uczestników oraz zachowanie bezpiecznej odległości między nimi.

Cel wdrażanych procedur:
 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników wydarzenia oraz pracowników / dostawców obsługujących dane wydarzenie.
 • Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 • Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z wydarzeniem
 • Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania:
 
 • Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
 • Bezwzględne przestrzeganie ograniczeń i kontrola liczby osób przebywających na terenie wydarzenia.
 • Układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) wydarzenia zorganizowany w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia min. 1,5 metra.
 • Zapewnienie w miejscu realizacji wydarzenia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
 • Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty itp.
 • Utrzymywanie w pomieszczeniach dobrej wentylacji.
 • Zorganizowanie stref wejścia / wyjścia na teren realizacji wydarzenia. W widocznym miejscu przed wejściem na teren wydarzenia będzie umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania umożliwi min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia. W ramach możliwości zapewnimy bezdotykowe wejścia na teren wydarzenia (np. otwarte na stałe i zablokowane drzwi).
 • Zmniejszenie maksymalnej liczby osób, mogących jednocześnie przebywać́ w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), zaleca się, by z wind korzystały osoby, które mają trudności w przemieszczaniu się pomiędzy kondygnacjami.
 • Ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji do minimum. Wcześniejsza rejestracja online i maksymalnie ograniczenie czynności operacyjnych przez pracowników recepcji wydarzenia.
 • Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę̨.
 • Wszystkie czynności obsługi recepcji wobec uczestników wydarzenia realizowane będą w sposób bezdotykowy.
 • Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).
 • Uczestnicy wydarzenia będą spożywać posiłki na terenie spotkania przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).
 • Zapewnienie płynnego mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ręczników jednorazowych w toaletach.
 • Zakaz używania suszarek do rąk.
 • Zastosowanie oznaczenia na podłodze przypominające o zasadzie 1,5 metrowym odstępie pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet.
 • Zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet.
 • Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdym spotkaniu.
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
 • Przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom / dostawcom wydarzenia:
 
 • Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem.
 • Poinformowanie uczestników wydarzenia zarówno przed wydarzeniem (np. drogą cyfrową) oraz przy samym jego rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem.
 • Uczestnik wydarzenia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 • Potencjalny pomiar temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania za ich zgodą przez obsługę̨ hotelową za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.
 • Obowiązkowe stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia środków ochrony osobistej - maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek.
 • Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia przed wejściem na teren wydarzenia.
 • Obowiązkowe szkolenie pracowników obsługi / dostawców w zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania COVID - 19 zastosowanych przy organizacji wydarzenia, szczególnie, uwzględniające bezdotykową obsługę uczestników wydarzenia.
 • Zapewnienie przez organizatora wydarzenia w miejscu realizacji wydarzenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców danego wydarzenia.
 • Ograniczenie ilości personelu obsługi wydarzenia do niezbędnego minimum.
 • Zwiększenie fizycznych odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników obsługi wydarzenia z przestrzeni wspólnych, w tym: zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Uczestnik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania uczestnik ma obowiązek zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Organizator oraz obsługa hotelowa dokłada wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Dezynfekcja powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Uruchomienie alarmowego numeru telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia. Oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
Komunikacja z gośćmi:
 
 • Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach konferencyjnych
 • Komunikowanie (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach konferencyjnych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 • Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 • Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
Stoiska wystawiennicze i strefy dla gości:
 
 • Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 • W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
 • Zobowiązanie Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
 • Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne dla każdego gościa indywidualnie, bez wspólnych egzemplarzy.